06 44972920 06 44972920 info@reparatiemaster.nl
Snelle en goede service Originele onderdelen Met en zonder afspraak Transparante prijzen

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Reparatie Consumentenelektronica

​Algemene Reparatievoorwaarden Consumentenelektronica, toepasselijk in gevallen waarin GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen als reparateur van consumentenelektronica optreedt.

Klachten/Defecten​

 1. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die door de opdrachtgever via de website, mondeling of via het reparatie opdrachtformulier zijn omschreven.

Prijs

 1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met de eventuele verzendkosten inclusief BTW.

Prijsopgave

 1. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na overleg per mail een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na onderzoek van het toestel schriftelijk per mail bevestigd. De prijs wordt altijd vermeerderd met de eventuele verzendkosten indien het gerepareerde moet worden opgestuurd.

Vrijblijvend onderzoek

 1. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die prijs wil laten repareren. Ook in dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.
 2. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen en betaalt dan de verzendkosten van de retourzending, voor smartphone en/of tablet en berekenen wij tevens € 14,95 onderzoekskosten.

Kwaliteit

 1. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant.
 2. Na reparatie ontvangt de klant een bericht per mail, met een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van de reparatie.

Aansprakelijkheid

 1. GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van retourzending. Retourzendingen worden door GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen altijd gedaan per pakketpost met track en trace code door PostNL. Desgewenst is aangetekende of verzekerde verzending ook mogelijk.

Verzending

 1. GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen biedt tevens een aangetekend verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door PostNL afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen met PostNL afgehandeld. GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen betaalt u het schadebedrag direct nadat PostNL de claim heeft afgehandeld.

Garantie

 1. GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie. Deze garantietermijn gaat in op het moment van verzending of aflevering van het product aan de klant. Op schoonmaak c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water-, zand-, of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op het reparatie opdrachtformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. Er wordt eveneens geen garantie gegeven op producten waar reeds door de opdrachtgever of derden aan is gewerkt. Garanties zijn niet overdraagbaar aan derden.
 2. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
  • Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
  • Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel  aan de klant doorberekend.
  • Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

Verlies van Data

 1. GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleiding geven tot het verlies van data. GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen wijst hierop op de website. De klant wordt gevraagd een back-up van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan i GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen opstuurt of aflevert. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

Niet betaalde/afgehaalde producten

 1. Indien na 3 achtereenvolgende schriftelijke mededelingen per mail danwel telefonisch van GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen aan de klant, dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen c.q. op te halen, is GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorberekend.

Geschillen

 1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.
 2. Alle overige geschillen zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
 3. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat GS-Telecom / Telecombinatie Steenbergen zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
Klanten vertellen Onze klanten geven ons gemiddeld een ! Lees hier waarom